dawn-sky-225x300.jpg

Dim Riv (daybreak)

Laureen Johnson

Daylight comes oot o darkness
slow rose
an mylk-blue
a wash o saft light
somewye far tae da aest
comin on
brighter
comin slowly, nae haste
mylk-blue, baby-blue
fresh rose
day is comin!
da world is turnin
da stars abön wis fade
a whisper o a mön
slips wasterly,
ta wait her time again
an
dere!
in a lang slow lowe
wi life at da hert
a glöd at’ll waarm
da face o da aert
risin calm, strong an gold
laek nae idder moarnin
laek every idder moarnin
here’s da sun
da sun
is here!